Azerbaijan National Committee of International Council of Museums 

Beynəlxalq Muzeylər Şurasının   Azərbaycan Milli Komitəsi
   Bədii muzeylər wə qalereyalar  
   Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi
  Ünvan: Bakı, AZ1001, Niyazi küç. 9/11                                                        Telefon: (99412) 492 5711; 492 57 89
  İş vaxtı: 10-dan - 18-dək, II-VII günlər
Mənsubiyyəti: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Yaranma tarixi: 1936-cı il

Qısa məlumat: Azərbaycan Dövlət incəsənət muzeyi qədim əsrlərdən müasir dövrə qədər yaradılmış təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərinin toplusudur. Təsviri incəsənətin bütün növlərini özündətam dolğunluğu ilə əks etdirən muzeydə Azərbaycan, qərbi Avropa, Rus, Şərq ölkələri incəsənəti nümayiş olunur.
Muzey 1920-ci ildə təşkil edilmiş və hal-hazırda XIX əsrin axırlarında inşa olunmuş memarlıq abidələri olan iki binada məskunlaşmışdır. Muzeyin ekspozisiyası tarixi xronoloji ardıcıllıqla ölkələr üzrə qurulmuşdur. Qərbi Avropa: italiya, Flandriya, Hollandiya, Almaniya, Fransa incəsənəti muzeydə LBassano, F.Solimena, A.Brauver, Y.Sustermans, P.KIass, A.F. Kaulbax, J.Dyüpre, Q.Dyüqe və XVI-XIX əsrlərin başqa məşhur sənətkarlarının əsərləri təmsil edir. Rus boyakarlıq məktəbi XVIII-XIX əsrin tanınmış rəssamlarının - V.Borovikovski, N.Arqunov, V.Tropinin, İ.Şışkin,V.Vereşşagin, İ.Ayvazovski, K.Korovin, və s. əsərləri ilə təqdim olunur. Azərbaycan incəsənəti ekspozisiyası tamaşaçmı köklərini qədim dövrlərdən götürən Azərbaycan təsviri incəsənətinin müasirliyə qədər keçdiyi inkişaf yolunda yaradılmış nəfis sənət nümunələri ilə tanış edir. Burada arxeoloji qazmtılar zamanı Mingəçevir və Xanlar rayonları ərazisindən tapılan, er.ə. VI-IV minilliklərə aid edilən məişət əşyaları, XI-XIX əsrlərin kaşı, bürünc, mis məmulatları, Quba, Təbriz, Bakı, Şirvan, Qarabag, Qazax kimi xalça mərkəzlərində toxunmuş xalçalar, şəbəkə, döymə, oyma üslublarında yaradılmış zərgərlik nümunələri sərgilənir. XV-XVI əsrlərdə yüksəliş dövrünü yaşamış, dünya incəsənəti tarixinə Soltan Məhəmməd, Məhəmmədi, Sadiq bəy Əfşar kimi dahilər bəxş etmiş Azərbaycan miniatür sənəti sonrakı yüzilliklərdə yeni formalar aşılayaraq inkişaf etmişdir. Ekspozisiyada XVII-XIX əsrlərdə yaradılmış dəzgah və kitab miniatürləri nümayiş olunur.
XIX əsr Azərbaycan təsviri incəsənətində realist çalarlar güclənir və bu dövrdə yaradılmış boyakarlıq və kitab qrafikası əsərlərində realist üslublar miniatür sənətinə xas olan şərti formalarla uyğunlaşdırılırdı. Bu yeni çalarlar XIX əsrin görkəmli f ırca ustaları Mirzə Qədim irəvani, Mir Mövsün Nəvvab, Abbas Hüseynin əsərlərində öz təzahürünü tapmışdır. Realist təsvir formaları XX əsrin əwəllərində yaşayıb yaratmış Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadənin yaradıcılığında daha qabarıq hiss olunurdu. Azərbaycan incəsənətinin mühüm və ən geniş yayılmış növlərindən olan xalça sənətinin nəfis nümunələri, müxtəlif dövrlərdə toxunmuş xovlu və xovsuz, mövzulu və ornamental xalçalar ekspozisiyada əhatəli təqdim olunur. Dünyanın ən iri muzeylərində - ingiltərənin Viktoriya və Albert, Rusiyanın Ermitaj, Fransanın Luvr, Amerikanın Tekstil, Türkiyənin Topqapı sarayı muzeyi - sərgilənən, H.Holbeyn, H.Memlinq kimi rəssamların əsərlərində əksini tapan Azərbaycan xalçaları Dövlət incəsənət Muzeyinin də bəzəyidir. Ekspozisiyada mövzulu xalçalardan "Dörd fəsil" (Təbriz), "Dərvişlər" (Təbiz), "Ovçuluq" (Qarabağ), ornamental xalçalardan "Əlixanlı" (Quba), "Pirəbədil" (Quba), "Suraxanı" (Bakı), "Şamaxı" (Şamaxı) kimi nadir sənət nümunələri göstərilir.
Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri öz heyrətamiz gözəlliyi və işlənmə texnikalarına görə dünya sənət tarixinin qızıl fonduna daxil olmuşlar.
Müasir Azərbaycan təsviri incəsənəti (boyakarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika, dekoratif-tətbiqi sənət) ekspozisiyası tamaşaçını məşhur sənətkarların və cavan rəssamların yaradıcılığını təmsil edən son onilliklərdə yaradılmış əsərlərlə tanış edir.
Azərbaycan Dövlət incəsənət Muzeyinin zəngin toplusu keçmişin nadir bədii abidələrini görməyə, müasir sənətin xüsusiyyətlərinin açıqlanmasına imkan verir.
 

 
Azerbaijan National Committee of ICOM 1993-2006  All right reserved  Disign by Azerbaijan Republic